En förnyelse av bilparken stöder effektivast uppnåendet av utsläppsmålen

Finland har tillsammans med de övriga EU-länderna förbundit sig att minska på sina utsläpp av växthusgaser för att minska på effekterna av klimatförändringen.Man har också som målsättning att minska de utsläpp som försämrar luftkvaliteten.

EU:s allmänna krav gällande förnybar energi för år 2020 är för trafiksektorns del 10%. Finland har nationellt beslutit om en högre kravnivå på 20% som man inte kommer att uppnå med nuvarande utveckling.

Att enbart främja kollektivtrafiken samt gående och cyklande räcker inte till för att uppnå utsläppsmålen, utan bilparken måste också förnyas klart snabbare än idag. Personbilarnas avgasutsläpp har minskat betydligt under de senaste åren. De bilar som registreras från och med början av år 2015 måste fylla avgasutsläppsnormerna Euro 6, vilka ytterligare minskar utsläppen av kväveoxider.

Den nya energieffektiva biltekniken samt de alternativa bränslena blir bara långsamt allmännare.

De viktigaste kriterierna när finländare väljer bil är förutom priset utsläppsnivån samt bränsleförbrukningen. Det största hindret för att köpa en bil med små utsläpp är det höga priset.

Koldioxidutslapp
Över 90% av koldioxidutsläppen under en bils hela livstid orsakas av bilens användning. Tillverkning, återvinning och underhåll av bilen orsakar jämfört med detta små utsläpp. Att byta ut en bil som förbrukar mycket bränsle mot en energieffektivare är alltså fördelaktigt då man betraktar koldioxidutsläppen även om man tar utsläppen vid tillverkning i beaktande.Tulosta sivu
Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä